อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์

รายการอัตราดอกเบี้ยเดิม (บาท/ปี)อัตราดอกเบี้ยใหม่ (บาท/ปี)
1. เงินรับฝากประจำสมาชิก3.002.75
2. เงินรับฝากออมทรัพย์สมาชิก2.752.50
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิก3.002.75
4. เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
4.1 เงินรับฝากออมทรัพย์3.002.75
4.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ3.002.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/ฉุกเฉินกระแสรายวัน5.75% /ปี
2. เงินกู้สามัญ,สามัญดำรงชีพ,เงินกู้พิเศษ5.75% /ปี
3. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ระเบียบใหม่ 500,000 บาท มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.75% /ปี
4. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ระเบียบเดิม 100,000 บาท มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.59% /ปี
5. เงินกู้สามัญผู้ค้ำประกัน3.70 % /ปี