อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์

รายการอัตราดอกเบี้ยเดิม (บาท/ปี)อัตราดอกเบี้ยใหม่ (บาท/ปี)
1. เงินรับฝากประจำสมาชิก2.753.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์สมาชิก2.502.75
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิก2.753.00
4. เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
4.1 เงินรับฝากออมทรัพย์2.502.75
4.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2.753.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/ฉุกเฉินกระแสรายวัน5.75% /ปี
2. เงินกู้สามัญ,สามัญดำรงชีพ,เงินกู้พิเศษ,สามัญหมุนเวียน5.75% /ปี
3. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ระเบียบใหม่ 500,000 บาท มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.75% /ปี