ประวัติความเป็นมา

  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ชนิด จำกัด ขึ้นในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมสามัญ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอาชีวะ กรมการฝึกหัดครู กรมพลศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โดยให้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด” มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก โดยการถือหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์และจัดเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อไถ่ถอนหนี้เก่า หรือเพื่อความจำเป็น หรือมีประโยชน์อื่น ๆ ตามความต้องการของสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพง สหกรณ์ได้รับการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 โดยมีจำนวนสมาชิกที่ก่อตั้ง จำนวน 118 คน ถือหุ้นรวมเป็นเงิน 26,650.- บาท เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 50/2524 เลขหมายทะเบียนข้อบังคับที่ กพธ 50/2524 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายนามประธานกรรมการสหกรณ์

ชื่อ – สกุลปี พ.ศ.
1.นายสนิทพงศ์    นวลมณี2524 – 2527
2.นายฉลาด         นิเทศ2527 – 2528
3.นายอนันต์         มาศยคง2528 – 2530
4.นายประพนธ์     พลเยี่ยม2530 – 2531
5.นายมงคล          สุวรรณพงศ์2531 – 2533
6.นายณรงค์          ชาติภรต2533 – 2535
7.นางสุมาลี           บุณยารมย์2535 – 2537
8.นายอิสระ            แพนศรี2537 – 2538
9.นายประสิทธิ์      จิตธรรมมา2538 – 2540
10.นายเบียน          โคตะนนท์2540 – 2541
11.นายมณเฑียร     ศรีภูธร2541 – 2543
12.นายณรงค์         ชาติภรต2543 – 2547
13.นายบัณฑิต        ตุงคะสมิต2547 – 2549
14.นายณรงค์         ชาติภรต2549 – 2552
15.นายประมวล          โสภาพร2553 – 2554
16.นายไมตรี               วัชรพาณิชย์2555 – 2558
17.นายชัยนาท           พรมมาลุน2559 – 2560
18.ดร.อัครพล            เดชะพหุล2561 –  2564
19. นายไมตรี             วัชรพาณิชย์2565 –  ปัจจุบัน