เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางศรินรัตน์ เหลืองวันทา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางเอษณีย์ พันธุ์ดารัตน์
รักษาการ ผช.ผู้จัดการ/การเงิน
นางลำดวน เดชะพหุล
เร่งรัดหนี้สิน
นางเกวนา อักษรศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางปภาดา วัชรพาณิชย์
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นายวิศรุต พรมมาลุน
สินเชื่อ
น.ส.พนิตา ยุทธรัตน์
สินเชื่อ
นายเชิดพงษ์ มะลาศรี
นเชื่อ/เงินกู้พิเศษ
น.ส.ชุลีกร สาวิสัย
การเงิน/เงินฝาก
น.ส.ลัดดาวัลย์ สุวรรณน้อย
ธุรการ