เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางวิภาจรีย์ ไพเราะ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บัญชี
นายถวิล คะดุน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ/สินเชื่อ
นางสุกฤตา ชมชัยรัตน์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวพนิตา ยุทธรัตน์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางศรินรัตน์ เหลืองวันทา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางเอษณีย์ พันธ์ดารัตน์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางลำดวน เดชะพหุล
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
นางเกวนา อักษรศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางปภาดา วัชรพาณิชย์
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นายวิศรุต พรมมาลุน
(เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)
นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณน้อย
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
นายเชิดพงษ์ มะลาศรี
เจ้าหน้าที่ทั่วไป/เงินกู้
นางสาวลัดดาวัลย์ สาวิสัย
(เจ้าหน้าที่การเงิน-เงินฝาก)