คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 (2566)

นายไมตรี วัชรพาณิชย์
ประธานกรรมการ
นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
(ประธานเงินกู้สามัญ)
ดร.อัครพล  เดชะพหุล
รองประธานกรรมการ 2
นายบรรจบ พรหมถาวร
รองประธานกรรมการ 3
(กรรมการรักษาการผู้จัดการสหกรณ์)
นายสุพจน์  อินทหอม
กรรมการ/เหรัญญิก
นายประวิทย์ จันดาวงศ์
กรรมการ/เลขานุการ
นายวินัย  ขาวเมืองน้อย
กรรมการ/ประธานเงินกู้พิเศษ
นายเกรียงไกร  เจริญพงศ์
กรรมการ/
      ประธานกรรมการการศึกษาฯ
นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย
กรรมการ
นายกำธร  หนูทอง
กรรมการ
นายโชคชัย  แก้วดวงดี
กรรมการ
นายอิศรา  วรรณสุข
กรรมการ
นายยุทธพงษ์  ประเสริฐสังข์
กรรมการ
นายดัสกร  ชุมปัญญา 
กรรมการ
นายสุกิจ  อุทุมภา
กรรมการ