ระเบียบสหกรณ์

 • (รออับเดท)
 • ระเบียบ เงินให้กู้แก่สมาชิก พ_ศ_ 2563
 • ระเบียบดอกเบี้ยเงินกู้ 
 • ระเบียบเงินฝากออมทรัพย์ 
 •  ระเบีบบเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 • ระเบียบเงินฝากประจำ  
 • ระเบียบเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี
 • ระเบียบการเลือกตั้งประธานกรรมการ,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ
 • ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเกษียณอายุราชการสมาชิก
 • ระเบียบสมาชิกสมทบ
 • ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น และชำระค่าหุ้นรายเดือน
 • ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสาธารณประโยชน์