ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2566

นายณรงค์  ชาติภรต
นางวัฒนา  พิธรัตน์    
   ดร.วิทยา  ประวะโข
นายธวัช  ทุมมนตรี 
นายประสุข  ศรีจันทร์      
   นายสมดุลย์  โฉมหาญ
นายรุจรัตน์  วงษ์คำช้าง
นายวิโรจน์  แพนศรี    
   นางศญาดา  ภักดิ์วาปี