การปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำสมาชิก