คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 (2565)

นายไมตรี วัชรพาณิชย์
ประธานกรรมการ
นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
รองประธาน คนที่ 1
นายชัยนาท พรมมาลุน
รองประธาน คนที่ 2
นายวิโรจน์ แพนศรี
รองประธาน คนที่ 3
นายประวิทย์ จันดาวงศ์
เหรัญญิก
นายเกรียงไกร เจริญพงศ์
เลขานุการ
นายวินัย ขาวเมืองน้อย
กรรมการ
นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
กรรมการ
นายโชคชัย แก้วดวงดี
เลขานุการ
นายอิศรา วรรณสุข
กรรมการ
นายกำจัด ศักดิ์วงษ์
กรรมการ
นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์
กรรมการ
นายบุญมาก โพธิ์ชัยแก้ว
กรรมการ
นายสุกิจ อุทุมภา
กรรมการ
นางญาธิดา ภักดิ์วาปี
กรรมการ