ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2565

นายณรงค์ ชาติภรต
นางวัฒนา พิธรัตน์
นายบรรจบ พรหมถาวร
นายวิทยา ประวะโข
นายธวัช ทุมมนตรี
ดร.อัครพล เดชะพหุล
นายประสุข ศรีจันทร์
นายเนติพล ภูเมฆ
นายรุจรัตน์ วงษ์คำช้าง